Savinjska regija

Občina Braslovče

Grb Občine Braslovče je oblikovan po pečatu trga Braslovče. Grbovno polje ima obliko ščita in je razdeljeno na četrtine. V prvem polju je črka H, v drugem pa črka S. Črki bi naj pomenili »Heiliger Sebastian«, po bratovščini sv. Sebastiana, ki se je, kot navajajo viri, okoli leta 1545 omenjala pri braslovški fari. Običajno so črke v grbih pomenile okrajšave svetnikov, pomembnih za kraj.

V tretjem polju je srp v četrtem pa enojni volovski jarem. Oba simbola naj bi predstavljala dejavnost v preteklosti, to je poljedelstvo in živinoreja. Ščit obdaja pleten okras, oziroma grbovni okras. Rdeča barva grba je barva žovneških.

Vlasta Pfeifer

Občina Celje

Grb Mestne občine Celje je istovetnostni simbol, ki predstavlja Mestno občino Celje in označuje pripadnost Mestni občini Celje. Grb je po obliki polkrožni ščit v dveh heraldičnih barvah (modra - nebo, zlata - zvezde, ki jo lahko nadomešča rumena). Na modrem polju so tri konične šesterokrake zlate zvezde, razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika. Barve in razporeditev zvezd v znaku so podrejeni heraldičnim pravilom.

Marija Močnik

Občina Dobje

Grb Občine Dobje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz konice dna zelenega ščita raste črno hrastovo stebelce z v navzgor rastočim rdečim želodom tako, da le-ta dosega vrh dna; na njem sedi srebrn pojoči slavček v sredino ščita, objet v dva zlata, izpod želoda v desno in levo rastoča hrastova lista; v glavi ščita nad tem simbolom lebdi žareče sonce s trinajstimi žarki.

Tjaša Arko

7

Občina Dobrna

Grb občine Dobrna je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
S srebrnim trakom pokriti zeleni dvohrib v povišanemu dnu modrega ščita, nosi v svojem prevalu zlato skodelo iz katere vre šesterni srebrni vrelec v glavo ščita; tam se vrelec, razdeljen v po tri v desno in levo se jačajoče loke zaobrne navzdol, da potem kot trojni desni oziroma levi slap pada nad obe temeni dvohriba; v zelenilu obeh hribov tvorita dva zlata hrastova (Quercus robur) lista heraldično palmeto.

Mia Zala Smrečnik

Občina Gornji Grad

Grb občine Gornji Grad je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. V sredini rdečega ščita plava šest-žarna facetirana zlata zvezda, tako da njena daljša simetrala pokriva simetralo ščita; srednjo zvezdo spremlja v vsakem njenem kotu po ena štirikrat manjša zlata facetirana zvezda, da da njena daljša simetrala leži na periferni krožnici, ki oklepa srednjo zvezdo.

Lilijana Bele

Občina Kozje

Grb občine Kozje ima obliko ščita. V rdečem ščitu poznogotske oblike jebel, dvonadstropen obrambni stolp, ki stoji na zelenem trohribu na dnu ščita. Stolp je kamnit s polkrožnimi linicami in obokanim vhodom. Nad njim je izstopajoči venčni zidanec. Stolp se končuje z zidanim vencem, ki nosi tri cine, na njem stoji zeleni zmaj s kozjimi rogovi in kozjo brado ter rdečimi plačenečim jezikom. Zmaj je s pogledom obrnjen od desne proti levi, ima dvignjeni netopirjevi krili in spuščen dolgi rep, ki se obija okoli stolpa ter se puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna, rdeča in bela barva.

Ana Ljubi

7

Občina Laško

Grb občine Laško tri lilije na modrem polju je Laško dobilo s privilegijem iz leta 1598. Čeprav laški grb zelo spominja na grb bourbonske Francije, kakršna koli povezava z njim dosedaj ni bila izpričana. Obstaja sicer nekaj hipotez o nastanku laškega grba, ki pa so zaradi pomanjkanja virov le domneve (zavetnik laške župnije je sveti Martin, ki je francoski svetnik, 3 lilije bi bile lahko le izpeljava grba Celjskih grofov). Rodbina Vetter von der Lilie, ki je leta 1665 kupila Laško gospostvo, je lilije v svojem grbu prevzela iz grba Laškega.

Jadranka Smiljić

Občina Ljubno

Novi grb občine Ljubno je upodobljen na ščitu poznogotskega stila je sanitske oblike. Na modrem ščitu je zlata osemžarna zvezda.

Zvonka Bratina

Občina Luče

Grb občine Luče je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Srebrni ščit je v glavi deljen z nepravilno delitvijo v zeleno polje; delitvena črta poteka od desnega roba srednje strmo pod sredino zgornjega roba, nakar se položno spušča v levo do levega roba ščita; v zelenem polju stopa po modrini ščitovega dna, v srebrno bluzo in zlato krilo odeta, z rdečim predpasnikom opasana ter z rdečo ruto pokrita črnolasa ženska s prižgano laterno v desnici in brento na levem ramenu, iz katere moli zadnja polovica velike postrvi.

Veronika Pintarič

7

Občina Mozirje

Grb Občine Mozirje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Podlaga ščita je modra, osrednji motiv na grbu pa je srebrna cerkev z rdečo streho, ki stoji na zelenem trohribu in s tem simbolno opiše trg Mozirje. Trohrib je sestavljen iz treh posameznih krivin. Črna obroba krivin nakazuje njihov vrstni red v prostoru. Sledijo si od prve na levi proti tretji na desni. Osrednja krivina je največja in najvišja.
Iz spoja krivin trohriba se dvigata stranici bele cerkve. Cerkev je, kot celotni grb, orientirana na vertikalno simetrijo z enako levo ter desno polovico. Pročelje cerkve okrašuje zidni venec, kateri deli cerkev na pritlični in podstrešni del. Zidni venec pravokotno prekinjajo štirje pilastri, eden na levi in eden na desni polovici poslopja ter dva, stikajoča se v sredini, ki združujeta simetrični polovici fasade. Cerkev se na desnem ter levem koncu zaključi s stransko fasado, na kateri se poleg zidnega venca nahajajo vrata ter nad njimi dve okni, locirani vsako na svojo stran vrat. Okna in vrata so upodobljena s črno barvo.
Fasada cerkve se v obeh polovicah poslopja v višino nadaljuje z visoko rdečo streho, katero združuje bel stolp z rdečo streho. Rdeča koničasta streha stolpa se zaključi s kroglo, iz katere se v višino nadaljuje tanka črna linija. Stolp je na obeh simetričnih polovicah opremljen s črnim oknom. Grb je zaključen s tremi obrobami črne, bele in črne barve. Notranja črna ter bela obroba sta optično enakih debelin, zunanja črna obroba pa je tanjša.

Marija Franko

Občina Nazarje

Grb Občine Nazarje je razdeljen na dve polji. V zgornjem delu predstavlja grad Vrbovec, ki je zgodovinsko razpoznavni znak kraja Nazarje, hkrati pa je tudi sedež občine Nazarje.

Tri smreke v spodnjem delu grba ponazarjajo tri krajevne skupnosti - Nazarje, Šmartno ob Dreti in Kokarje in gospodarsko plat Zgornje Savinjske doline. Ves razvoj krajev v Zgornji Savinjski dolini, posebej še v občini Nazarje, je tako ali drugače vezan na gozd in les.

Stanka Hren

Občina Podčetrtek

Grb občine Podčetrtek je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; iz kota v dnu modrega ščita se dviga dvojica srebrnih lokov, ki v desno in levo simetrično rasteta v širino ene desetine ščitove višine, da se iztekata v zunanji rob ščita nad iztekom njegovega dna; mandeljasti polji pod lokoma sta v zeleni barvi; sredino ščita zapolnjuje zlato sonce s šestnajstimi (16) žarki v premeru ene tretjine ščitove širine; od zgoraj ga spremljata dve srebrni lastovki v simetričnem doletu iz desnega oziroma levega kota ščita.

Claudia Godler

7

Občina Polzela

Grb Občine Polzela je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike; na prvem rdečem polju je predstavljen malteški križ, na drugem srebrnem pa črn, ležeči lev z nad hrbet zavihanim repom.

Andrejka Završnik

Občina Prebold

Grb Občine Prebold je upodobljen na ščitu poznogotskega stila (15. stoletja), sanitske oblike. Razmerje med višino in širino ščita je 1:0,9 (ena proti devet desetin).
Dno ščita oziroma spodnjo tretjino notranjega ščita pokriva prazno polje zelene barve.
Sledi moder trak, širok eno desetino višine notranjega ščita.
Zgoraj je v zlatem polju srebrn enonadstropen dvorec s črno štirikapno streho. Dvorec ima v dveh vrstah po 8 enakih pokončnih pravokotnih črnih oken. Na vsaki njegovi strani se ga dotika po en stolp, zaključen s koničasto črno streho, ki sta enaki, a nekoliko višji od strehe dvorca. Stolpa imata v isti višini kot dvorec, v dveh vrstah, po eno črno pokončno pravokotno okno. Širina dvorca s stolpoma meri dve tretjini širine notranjega ščita, in sta enako odmaknjena od levega in desnega roba ščita. Višina stolpov meri tretjino višine notranjega ščita. Dvorec stoji na zelenem hribu trapezaste oblike. Njegov spodnji rob se dotika modrega traku in je enak širini notranjega ščita, zgornji rob pa meri dve tretjini širine notranjega ščita in je enako odmaknjen od levega in desnega roba ščita. Višina hriba meri desetino višine notranjega ščita.

Marija Ditka Cizej

Občina Rečica ob Savinji

Grb občine Rečica ob Savinji s svojo vertikalno simetrijo enači levo ter desno polovico grba. Ta je sestavljena iz zelenega trohriba, zlato rumene podlage, v kateri se nahaja zelena lipa, modrega neba v ozadju, v katerem se nahaja osemkraka zlato rumena zvezda ter obrobe grba.
Trohrib je sestavljen iz treh posameznih zelenih krivin. Centralna krivina je največja ter je od stranskih locirana višje, iz katere se dviga simetrična zelena lipa z vrhom v sredini in dvema paroma upognjenih vej na levi in desni strani, obloženimi z zelenimi listi. Za lipo je polkrožna zlato rumena podlaga. Nad njo je modro nebo, v katerem je osemkraka zlato rumena zvezda, simetrično postavljena na navpično os celotnega grba. Grb je zaključen z dvema obrobama enakih debelin in sicer notranja v zlato rumeni barvi ter zunanja v zeleni barvi.

Maja Koprivec

7

Občina Rogaška Slatina

Grb občine Rogaška Slatina. Pegaz je heraldičen lik, ki vstopa v grboslovje preko grške mitologije in je kot tak že bil, resda poredko, pa vendar, upodabljan na grbih. Pegaz prevzema vlogo atributa grba občine Rogaška Slatina na osnovi legende, ki je izpričana tudi v likovni upodobitvi. Ščit grba privzema sanitsko obliko poznogotskega obdobja, kar je dogovorjen in poenoten standard v novonastajajočem slovenskem grboslovju. Umestitev atributa (postave) Pegaza v grbovno polje je pravilna, saj je obrnjen v heraldično desno. Barva ščita je heraldična.

Anita Manjić

Občina Rogatec

Grb občine Rogatec je upodobljen na ščitu petnajstega stoletja, sanitske oblike. V rdečem polju na zelenih tleh stoji srebrna enonadstropna rondela, obokan odprt prehod skozi njeno pritličje ima dvignjeno zlato zaporno rešetko, ki ima tri vertikalne stebriče. Sredina stene v nadstropju ima nad vhodom pravokotno pokončno lino, desno in levo nad njo pa po eno puškarico. Nadstropje se zgoraj zaključuje v zidni konzolni venec s štirimi nadzidki (cinami) izza katerih se dviga stožčasta rdeča streha z zlato kroglo na njeni konici. Desne in leve strani pritličja se dotikata po ena, okroglemu stolpiču podobna stražnica, od katerih ima vsaka v steni pod napuščem stožčaste rdeče strehe po eno puškarico.

Ana Benković

Občina Slovenske Konjice

Grb občine Slovenskih Konjic. Prvotni grb Konjic naj bi predstavljal belega konja na zelenem polju in z modrim nebom nad njim. Upodobljen konj naj bi bil konj svetega Jurija, ki je rešil graščakovo hčer Marjetico pred zmajem. Nekoč so bile konjiške hiše lesene in takrat so po trgu pogosto divjali požari. Najhujši naj bi bili v letih 1615, 1616, 1765 in 1786. Ti naj bi ščit konjiškega grba obarvali v rdeče.

Štefka Petek Kovše

7

Občina Solčava

Grb občine Solčava je upodobljen na ščitu poznogotskega stila in je sanitske oblike. Na srebrnem obzidju, ki nadgrajuje zeleni hrib v dnu modrega ščita, je s prezbiterijem prestavljena srebrna, rdeča krita gotska cerkvica z enkrat višjim zvonikom v njeni desni steni. V hrib so tri srebrne planike, dve zgoraj in eno spodaj, z zlatim središčem cvetov.

Diana Lutar

Občina Šentjur

Grb Občine Šentjur je upodobljen na črno obrobljeni rdeči podlagi v obliki ščita.[1] Ta je na spodnji polovici polkrožno zaobljen. Na rdeči podlagi je zlat konjenik (Sveti Jurij). ki prebada kromoksidno zelenega zmaja. Upodobitev izhaja iz legende o Svetem Juriju, ki je zavetnik Šentjurja.

Angela Gajšek

Občina Šmarje pri Jelšah

Grb občine Šmarje pri Jelšah ima obliko ščita in je razdeljen na štiri polja. V zgornjem levem polju je šest diagonalnih belih pasov in pet diagonalnih modrih pasov. V zgornjem desnem polju je grb rodbine Gaisruckov, lastnikov gradu Jelše v Šmarju, (ki so v času svoje vladavine pomagali pri graditvi baročne cerkve Sv. Roka nad Šmarjem). Grb je sestavljen iz dveh polj, zlato rumenega in modrega. Levo polje je zlato rumene barve, desno pa je modre barve. V sredini polja je znak sestavljen iz dveh spojenih bivoljih rogov. V rumenem polju je rog modre barve, v modrem pa rumene barve. Na vsakem rogu je pet okraskov okrogle oblike. Spodnje levo polje ima na zlato rumeni podlagi v diagonali postavljeno jelševo vejico s tremi listi. En list je na vrhu vejice, druga dva pa na nasprotnih straneh vejice. List na zgornji strani je bližje vrhnjemu listu, list na spodnji strani pa za isto razdaljo kot je zgornji odmaknjen od vrhnjega lista, odmaknjen od zgornjega. Deblo vejice je črne barve, listi pa so temno zelene barve. Celotni grb je obrobljen z rdečo barvno obrobo.

Gelca Zidar

7

Občina Šmartno ob Paki

Grb občine Šmartno ob Paki in obliko ščita, ki je z leve zgoraj prosti desno spodaj prečno deljen na dve polji, tako da je desno polje modre barve, levo pa rdeče. Na sredini grba je podoba gosi v vzletu, kije obrnjena navzgor proti deni strani grba. Krilo gosi je položeno tako, da predstavlja rob krila tudi mejo med levo in desno barvno ploskvijo. Gos je bele barve.

Mia Kravanja

Občina Šoštanj

Na grbu Občine Šoštanj so trije srčki predstavljajo tri lepe kamne, gre za tako imenovani govoreči del grba, ki ponazarja nemško ime Šoštanja (Schőnstein). Na drugi strani grba pa je polovica orla, ki je simbol habsburških deželnih knezov.

Tatjana Lihteneker

Občina Štore

Grb občine Štore je v obliki ščita rumene barve, spodaj je polkrožno zaključen, oba vogala zgoraj pa sta izrezana v obliki četrtine kroga. Grb je obrobljen z modro barvo, v njem pa so v isti barvi odtisnjeni naslednji simboli: rimsko število šest (VI.), ki simbolizira poseljenost Štor že v šestem stoletju, pod njo pa s črto ločeni in prekrižani kladivi, ki sta simbol rudarstva in železarstva, ki ima tu že dolgo tradicijo.

Slavica Ivazović

7

Občina Tabor

Grb občine Tabor je predstavljen s tremi predstavitvenimi elementi, ki so na ščitu narisani od spodaj navzgor. Prvi element je na zeleni travi stoječe belo obzide preprostega podeželjskega tabora, kakršen je nekoč varoval vas, župnijo in cerkev sv. Jurija in s svojim zgodovinskim obsotjem dopolnil tudi krajevno ime. Nad glavnim obzidjem tabora lebdi na modrini ščita zlat oziroma rumen zvon kot glavni in prepoznavni element v grbu občine Tabor, ki ponazarja tradicijo petja v kraju. Glavo ščita nad zvonom krasi kot dia

Manca Grom

Občina Velenje

Grb občine Velenje je za obzidjem velenjskega gradu upodobljena modernistična stolpnica na rumenem ozadju.

Sonja Kos

Občina Vitanje

Grb Občine Vitanje ima obliko kvadrata dolžine. Na vinsko rdeči podlagi se nahajajo tri školjke od tega sta dve zgoraj in ena spodaj.
Grb Občine Vitanje je posnet v merilu 1:1 v župnijski cerkvi Sv. Petra in Pavla v Vitanju, kjer se nahaja za oltarjem na desnem oknu. Izvira iz davne preteklosti nedoločenega datuma, ko bi se naj v kotlini Občine Vitanje nahajalo jezero.

Irena Božičko Petek

7

Občina Vojnik

Grb Občine Vojnik je upodobljen na ščitu, ki je razdeljen na tri barvna polja. Levo polje je zelene barve, na njem pa je upodobljena krona v rumeno črni kombinaciji in s črno obrobo, desno rdeče polje je prekinjeno s sivim pravokotnikom.

Helenca Kuzman

Občina Vransko

Grb občine Vransko ima od leta 1868 svoj trški grb. Na ščitu srebrnobele barve stoji vrana, na zgoraj prikrajšanem smrekovem deblu. Polje grba je obdano z arabesknim okvirjem. Grb naj bi nastal na podlagi stare pripovedke, da se je ime kraja Vransko razvilo iz imena price vrane. Nekoč naj bi bilo n vranski kotlini jezero, ki so ga pozneje prekopali, ga tako osušili in zgradili naselje. Ker so se ob jezeru in kasneje na močvirju zbirale jate vran, so prebivalci naselje imenovali Vransko. Tam, kjer so jezero prekopali, so dali naselju ime Prekopa, kjer pa so s čolni brodarili in prepeljavali ljudi čez jezero, pa Brode. V Čepljah so se menda zbirali čaplje in zato pravijo vasici Čeplje.

Metka Leljak

Občina Zreče

Grb Občine Zreče ima obliko ščita z zeleno obrobo.

V sredini je v zlatem/rumenem grbovem polju upodobljeno zeleno srce z dvema zlato/rumenima valovnicama v spodnjem delu. Grb je simetričen na vertikalo simetralo.

Hermina Hren

7

Občina Žalec

Grb Občine Žalec je upodobljen na omejenem polju zelene barve, ki je v spodnjem delu polkrožne oblike, v zgornjem delu pa zaključeno z ravno modro črto. V polju ima grb narisan stiliziran zlato rumen znak hmeljeve kobule in list, ki je obrobljen z zlato rumeno barvo.

Nives Oprešnik