Jugovzhodna regija

Občina Črnomelj

Grb Občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj.
Grb ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je stolp iz pečata mesta Črnomlja iz leta 1587.

Elizabeta Trempus

Občina Dolenjske Toplice

Grb Občine Dolenjske Toplice, ki ima obliko ščita s polkrožno zaključenim dnom, simbolizira osnovne značilnosti območja Občine Dolenjske Toplice, to je gozd, ki ga v stilizirani obliki predstavljata listavec z obliko kroga, iglavec v obliki enakostraničnega trikotnika in izvir termalne vode, ki je razpršena v obliki petih kapelj.

Marjana Furlan

Občina Kočevje

Tako grb, kot zastava sta bila Kočevju podeljena z listino cesarja Friderika III., ki je trgu prvi petek po veliki noči 1471 podelil mestne pravice.
Na grbu je pred »utrjeno hišo« in pleteno ograjo upodobljen sv. Jernej, ki v eni roki drži širok nož, v drugi pa knjigo.
Izbira gotovo ni bila naključna, saj je bilo kot prvo v listinah omenjeno svetišče na naselitvenem območju (pri »villi Mosswald«) posvečeno prav sv. Jerneju, ki je postal tudi zavetnik župnije. Dr. Petschauer meni, da so si ga naseljenci izbrali, ker je veljal za zaščitnika popotnikov.
Nož po eni strani simbolizira Jernejevo mučeništvo, saj naj bi bil pri živem telesu odrt, hkrati pa tudi obrambno sposobnost Kočevja. Knjiga je simbol širjenja evangelija. Jernej je bil namreč eden od apostolov.
Utrdba in ograja najverjetneje opozarjata na utrditev Kočevja; prav gradnja utrjene naselbine v okljuku Rinže je bila po požigu trga namreč predpogoj, da je cesar Kočevje povzdignil v mesto. Po Petschauerju bi utrdba morda lahko pomenila tudi Fridrihštajn, ki ni nikoli klonil pred Turki.
Modro-bela mestna barva je izpeljana iz barv grba (moder ščit – podlaga grba, bel nož v Jernejevi roki), kot je bilo tedaj v navadi. Barve so bile namreč natančno določene v ustanovni listini: "ein plaber Schild, in des Grunts ein Zaun in sein selb Farb und darin ein befestigt Haus und davor S. Bartelmä stehend, habend in der Hand ein Puch und in der anderen ein Messer mit weißen Farben ".
Sv. Jernej z nožem in knjigo ni upodobljen le v grbu, temveč tudi v sočasno podeljenem mestnem pečatu. Napis na pečatniku se glasi: Sigillum civitatis in Kotschew 1471 (Grb mesta v Kočevju 1471).

Tina Selšek

7

Občina Kostel

Grb Občine Kostel vsebinsko simbolizira grad Kostel, simbol trdoživosti slovenskega naroda. Na njem je upodobljena trdnjava gradu, ki stoji na zelenem gričku. Trdnjava ima vrata in tri okna. V ozadju, ki je rdeče barve, so štiri zvezdice, po dve na vsaki strani in simbolizirajo štiri vaške skupnosti.

Petra Dolšak Malnar

Občina Loški Potok

Grb Občine Loški Potok je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike. V ojnični delitvi grba je v čelnem polju grba na rumeni podlagi umeščena figura na zadnjih tacah stoječega črnega medveda z rdečima čekanoma in rdečimi kremplji, obrnjenega v heraldično desno. Na zelenem polju sta umeščeni srebrni prekrižani tesarski sekiri, plenkači, z dolgim ročajem, z rezili, obrnjenimi navzgor in proti bočnima robovoma ščita.

Jana Sever

Občina Metlika

Grb Občine Metlika je predstavljen na ščitu srebrne barve. Dno pokrivajo zelena tla, na katerih stoji rdeče obzidje, ki je na vrhu zaključeno s štirimi cinami. Na spodnji strani na sredini je upodobljen črn vhod. Na zunanjih vogalih zidnega venca stoji po en navzven obrnjen črni krokar, na sredini pa se iz obzidja proti vrhu ščita dviga rdeč mestni stolp s tremi cinami.

Tina Štukelj

7

Občina Mirna

Grb občine Mirne v simbolnem smislu nakazuje na grb rodbine gospodov Mirnskih. Idejna zasnova grba tri srebrne jakobove školjke, urejene v trikotnik, ki simbolizirajo plodnost, blaginjo in srečo, na modri podlagi, ki simbolizira vodo kot vir življenja in neskončnih možnosti.

Petra Privšek Konjačić

Občina Mirna Peč

Grb občine Mirna Peč je upodobljen na levo diagonalno deljenem ščitu z desnim rumenim trakom, zgoraj zelen in spodaj moder. Preko ščita so tri čebele v rdeči barvi, zgoraj dve in spodaj ena. Tri čebele predstavljajo pridne mirnopeške ljudi v treh dolinah, ki tvorijo občino. Elementi identifikacije mirnopeškega grba so: dežela treh dolin, korenine čebelarjenja in prafarno središče. Simbol grba je rdeča čebela na rumeni, zeleni in modri podlagi.

Nežika Režek

Občina Mokronog – Trebelno

Grb Občine Mokronog-Trebelno je predstavljen na slovenskem ščitu, razcepljenem v srebrno in rdeče polje. Na prvem polju je vinski atribut z zelenim trtnim listom, črnim ključem in modrim grozdom, na drugem polju je odtis desnega stopala človeške noge v barvi kože.

Nada Zorec

7

Občina Novo mesto

Grb občine Novo mesto . Osrednji atribut novomeškega grba in zastave je podoba Rudolfa IV. Habsburškega, ki je Novemu mestu v 14. stoletju podelil mestne pravice.

Metoda Turk

Občina Osilnica

Grb Občine Osilnica ima obliko ščita v razmerju 2:3. V grb so zajeti trije značilni elementi pokrajine: reka, arhitektura in hribovje. Spodnja tretjina prikazuje reko Kolpo, ki vrezuje v strmo sotesko, osrednji del predstavlja cerkvico Sv. Egidija, kot primer tipične arhitekture, v zgornji tretjini pa so prikazane razpoznavne stene, ki se raztezajo ob reki Kolpi.
Pomen grba:1. Reka Kolpa: Pomemben dejavnik življenja na tem področju. V preteklosti mlinarstvo in ribolov, danes predvsem turizem. 2. Cerkev Sv. Egidija: Osrednji element grba, ki se navezuje na preprosto vaško arhitekturo in kulturno dediščino tega področja. 3. Stene: Na grbu je prikazan sklop sten, ki imajo odprto pot z leve in z desne. Tako simbolično nakazujejo na odprtost dežele. 4. Oblika grba: Dve ukrivljeni liniji nakazujeta obliko soteske, spodaj sta prekrižani in s tem delujeta kot dve veji, ki poudarjata povezanost z naravo. 5. Barve: Barve grba so vzete iz narave in tako povdarjajo realnost pokrajine.

Vesna Klavora

Občina Ribnica

Grb občine Ribnica - na rdečem polju ščita je srebrna leva lenta, na kateri je modra, poševno-vzpenjajoča riba.

Slavica Mihelič

7

Občina Semič

Grb občine Semič tvorijo tipični elementi, ki predstavljajo identifikacijo občine na širšem, državnem nivoju. Stilizacija grozda poudarja vinogradništvo kot pomembno panogo v občini, zato grozd zavzema osrednji del grba. Pomemben del grba je tudi stiliziran lipov list, ki se v zgornjem delu obrne proti grozdu in zaigra vlogo vitice. Oblika lipovega lista sporoča, da je Občina Semič znana po številnih starih lipah, med katerimi je znamenita 600 let stara Kočka lipa. S tema dvema simboloma iz narave je poudarjena vsebinska vez med lipovim listom in grozdom, med tradicijo in sodobnostjo.

Duška Pavlin

Občina Sodražica

Grb Občine Sodražica je upodobljen na ščitu s polkrožnim zaključkom. Na zeleni podlagi grba je prepletena mreža reta, ki s svojimi zaključki ustvarja diagonalni rez. Bel trak na zunanjem delu ščita je obrobljen s črno obrobo služi kot grbovni okras in hkrati večjemu razlikovanju grba od podlage.

Mojca Gačnik

Občina Straža

Grb Občine Straža je upodobljen na španskem ščitu s polkrožnim zaključkom, ki ima razmerje stranic 5:6. Grb je razdeljen na tri barvna polja, ki ponazarjajo pokrajino v kateri leži občina. Spodnje modro polje predstavlja reko Krko, zeleno polje zgoraj predstavlja hrib Srobotnik, pod katerim leži večina občine, belo polje pa odpiranje proti ravnini.
Osrednji motiv na ščitu je krog, ki na zgornjem zelenem polju predstavlja list krožne žage, na spodnjem modrem polju pa polovico kroga predstavlja mlinsko kolo. Oba simbola predstavljata ključni panogi občine v preteklosti.

Staša Zupanc

7

Občina Šentjernej

Grb občine Šentjernej je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
Na zelenem ščitu pojoči petelin, stoječ na ravnih tleh, predstavlja grb Občine Šentjernej. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Urška Erpe

Občina Šentrupert

Grb Občine Šentrupert je na modrem polju poznogotskega ščita s konico, zlat rdeče opremljen lev z desno obrnjenim srebrnim krajcem (polmesecem) v desni šapi. »Rdeče opremljen« je razumeti heraldični izraz za jezik, čekane in kremplje leva. V heraldično »desno obrnjen« je razumeti heraldični izraz za opazovalčevo levo. Heraldična zlata barva je ekvivalent rumeni barvi, prav tako je srebrna beli. Lev je klasično heraldično slikan v načinu »srditega vzpona«, stoječ na zadnjih tacah.

Jelka Gorenc

Občina Škocjan

Grb Občine Škocjan je upodobljen na ščitu poznogotskega stila sanitske oblike.
Zeleno osnovo ščita ločuje srebrna valovnica od valovite modrine na njegovih spodnjih dveh petinah ščita; iz modrine se v zeleno dvigajo zlati, zgoraj polkrožni temeljni oporniki mostu, postavljeni v prvi rob ščita, v sredino polja in v zadnji rob ščita na srebrno valovnico, preko katerih se pneta dva zlata iz klesancev zidana loka, ki tvorita osnovo zlatemu mostu s trikrat prekinjeno zidano ograjo. Nad mostom lebdi zlati vinski grozd iz devetih jagod z eno zlato trtno vitico na vsaki strani grozda.

Suzana Panić

7

Občina Šmarješke Toplice

Osrednji simbol občinskega grba Šmarješke Toplice predstavlja okrogel vrč. Vrč predstavlja gostoljubnost in kot tak v različnih izvedbah zavzema pomembno mesto v vsaki zidanici.
Vrč ima dva ročaja, ki predstavljata dve bivši krajevni skupnosti (Krajevna skupnost Šmarjeta in Krajevna skupnost Bela Cerkev), ki sta se v letu 2007 združili v skupno Občino Šmarješke Toplice. Krog v vrču predstavlja sonce (vrtec Sonček) ali zrelo grozdno jagodo iz katere se na območju Občine Šmarješke Toplice prideluje kakovostno in cenjeno vino.
Ščitovo polje, deljeno z vertikalnim belim pasom, predstavlja dve rodovitni vinogradniški področji Vinji vrh in Koglo ter dva najpomembnejša vodotoka, reko Krko in potok Raduljo. Deljeno modro polje predstavlja tudi dve obliki najpomembnejšega naravnega vira: termalno in pitno vodo. Navidezna štiri polja lahko simbolizirajo tudi štiri občinska gasilska društva.
In za konec: »Nagnimo vrč s slastjo, kot prej nikol' še, saj za prijatelje je dobro le najboljše.«

Antonija Kresnik

Občina Trebnje

Grb Občine Trebnje je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, katerega ščit je polje z leve in desne strani v modri barvi, po sredini pa je pas zelene barve. V spodnji tretjini ščita sta na prelomni horizontalni črti z leve in desne strani dva zelena polkroga, s spodnje strani črte v sredini zelenega sredinskega pasu pa je enak polkrog modre barve. V zgornji tretjini ščita na sredinskem pasu zelene barve je ležeči zlatorumeni lev, obrnjen v desno smer. Grb je grbovno okrašen (obrobljen) z rumeno (zlato) barvo, z enako barvo so obrobljeni polkrogi in zeleno polje.

Marta Dimnik

Občina Žužemberk

Grb in zastava sta simbola občine Žužemberk, ki se jih v preteklosti na ta način ni uporabljalo. Sta popolnoma nova simbola nove občine, ki imata nekaj skupnega tudi z zgodovinskim grbom trga Žužemberk. Ris je vsekakor žival, ki simbolizira pogum, iznajdljivost, moč in vztrajnost. Po ponovni naselitvi v naših gozdovih je obogatil že tako raznolik živalski svet Suhe krajine. Na nove simbole se bomo navajali in s časom jih bomo sprejeli kot nekaj vsakdanjega. Spoštujmo oba simbola in bodimo nanju ponosni. Grb ima tudi globlji pomen, saj nakazuje usmerjenost v prihodnost, ki naj bo lepša in prijaznejša za vse suhokranjske ljudi. Zeleno polje označuje barvo gozdov, travnikov, polj in predstavlja neokrnjenost tega območja. Modro polje označuje reko Krko. Ris je žival, ki je bila v preteklosti značilna za te kraje, nato je bila iztrebljena in po ponovni naselitvi, rise tudi danes najdemo v bližnjih gozdovih. V Sloveniji ris v grbu še ni upodobljen.

Nataša Lukman